کاهش 26 درصدی گردشگری در ترکیه در نتیجه ناامنی

ترکیه که یکی از درآمدهای اصلی اقتصادش صنعت توریسم است، شاهد کاهش حداقل یک چهارم گردشگران خارجی خود به دلیل ناامنی است.