تهیه 10 سرفصل توصیه‌های سفر به گردشگران ورودی
10 سرفصل مهم توصیه‌های سفر به گردشگران ورودی کشور تهیه شده است تا با انتشار در درگاه‌های اینترنتی وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها، مرزهاي ورودي و شركت‌هاي هواپيمايي آگاه‌سازی گردشگران نسبت به مقررات كشور از مبدا سفر محقق شود.»