اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران

 

اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران 

بنام خدا


اساسنامه به قواعد و قوانینی گفته میشود که اهداف ، ماهیت ، ماموریت کلی و سند راهبردی یک تشکل را تعریف و تبیین میکند. اساسنامه قانون بالادستی است که حوزه اختیارات و ارگان تشکیل دهنده را مشخص میکند و برای تصویب اصول آن و یا تغییرات نیاز به مجمع عمومی دارد . 
انجمن در سال 1336 تحت عنوان سندیکای شرکت های حمل و نقل هوایی ایران تاسیس شد وتا سال 1371 به فعالیت خود ادامه داد، در آن سال با توجه به تغییرات در قوانین کشور سندیکا ها مجبور به تغییر اساسنامه به نام انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران شدند، البته اساسنامه ای که دولت تهیه و اعمال میکند اما در مروز زمان تغییراتی بر حسب نیاز بر آن صورت پذیرفته و از سوی دستگاه نظارتی مورد تایید قرار گرفته ، که آخرین نسخه اصلاح شده جهت اطلاع و بهره برداری تقدیم میگردد . امید است با بر خورداری از آراء و دیدگاه علاقمندان و صاحب نظران بتوانیم اصلاحات بیشتری که نتیجه آن حضور هر چه فعالتر در صنعت ایرانگردی و جهانگردی را در پی خواهد داشت ، اعمال نمائیم. 

    
                                                                                                محمد حسن کرمانی 
رئیس هیات مدیره 


  
فصل اول کلیات 

ماده 1 

در اجرای ماده (131) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و بمنظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی بهبود وضع اقتصادی کار فرمایان که خود متضمن  منافع جامعه نیز می باشد . انجمن صنفی کار فرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران تشکیل می گردد. 

ماده 2 
نام : انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران . 

ماده 3 
حوزه فعالیت سراسر کشور و اقامتگاه قانونی : تهران – خیابان شهید بهشتی – میدان تختی – خیابان شهید صابونچی – شماره 85 می باشد . 
تبصره – هرزمان که ایجاب نماید هیات مدیره می تواند اقامتگاه قانونی انجمن صنفی راتغییر داده و مراتب ضمن انتشار آگهی در روزنامه به اطلاع وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برساند . 

ماده 4 – اهداف 
1-4 ترغیب و تشویق کلیه کارفرمایان به عضویت در انجمن .
2-4 ترغیب و تشویق کلیه کارفرمایان دفاتر به همکاری و تشریک مساعی با انجمن . 
3-4 هدایت ، حمایت و نظارت برحسن انجام وظیفه و ملزم نمودن همه دفاترعضو انجمن به رعایت قوانین و مقررات. 
4-4 همکاری و رایزنی با سازمانهای دولتی و غیر دولتی در امور مرتبط با امور مسافرت و صنعت گردشگری . 
5-4 تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به امور صنفی و تاسیس کتابخانه و انتشار خبرنامه و نشریه . 
6-4 فراهم نمودن امکانات فنی لازم برای امور کارشناسی بمنظور پاسخگویی به سازمانهای داخلی و بین المللی . 
7-4 تلاش برای تشکیل صندوق تعاون ، موسسه اعتباری و شرکت هائی به منظور ارتقاء سطح خدمات به دفاتر . 
8-4 فراهم کردن امکانات وتاسیس مراکز آموزشی برای ارتقاء سطح دانش کارکنان و بروز نگه داشتن اطلاعات آنان . 
9-4 بکارگیری تمهیدات لازم برای حضور و عضویت در مجامع بین المللی مرتبط با امور صنعت ایرانگردی و جهانگردی . 
10-4 عضویت در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن ، کشاورزی ایران . 

ماده 5 
عضویت درانجمن صنفی کارفرمایان دفاترخدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران مختص موارد ذیل است:
1-5 - دفاتر خدمات مسافرتی که در زمینه تنظیم برنامه های مسافرتی ، فروش بلیت مسافرت ، ذخیره مکان و هرگونه اقدام دیگر مربوط به خدمات ترابری مسافر به طور مستقیم یا غیر مستقیم با رعایت قوانین و مقررات راه و ترابری فعالیت می نمایند. 
2-5 – دفاتر خدمات سیاحتی ، جهانگردی که در زمینه اخذ روادید ، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی ، ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی با رعایت قوانین و مقررات ایرانگردی و جهلانگردی فعالیت میکنند. 
3-5- دفاتر خدمات زیارتی که در زمینه ثبت نام ، تنظیم و انجام مسافرت های زیارتی به داخل و خارج از کشور ، ذخیره مکان و هرگونه خدمات زیارتی با رعایت قوانین و مقررات حج و زیارت فعالیت می نمایند. 
4-5- عضویت انجمن های استانی در انجمن ایران پس از تصویب هیات مدیره بلامانع است. 
5-5- توافق نامه اجرایی همکاری فی مابین ( انجمن ایران و انجمن های استانی ) جداگانه تنظیم و امضاء خواهد شد. 

فصل دوم شرایط عضویت و منابع مالی 
ماده 6 
عضویت کلیه کارفرمایان واجد شرایط اعم ازحقیقی وحقوقی درانجمن صنفی آزاد است وهیچکس را نمی توان به قبول عضویت در انجمن مجبور و یا از قبول عضویت اشخاصی که حائز شرایط هستند جلوگیری کرد. 

ماده7 
شرایط عضویت در انجمن صنفی . 
1-7- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 
2-7- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور. 
3-7- شاغل بودن در صنف . 
4-7- حداقل داشتن 25 سال سن . 
5-7- قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه . 
6-7- اقامت در حوزه فعالیت انجمن  صنفی.
7-7- پرداخت ودیعه و حق عضویت تعیین شده بطور منظم .
8-7- نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد. 
تبصره 1- هریک ازاعضا که شرایط عضویت را ازدست بدهد ، از عضویت انجمن مستعفی شناخته می شود و لیکن ملزم به اانجام تعهدات قبلی است. 
تبصره2- تعیین ضوابط عضویت در انجمن از اختیارات مجمع عمومی است. و هیات مدیره طبق ضوابط مصوب مجمع عمومی ملزم به پذیرش عضویت متقاضیان می باشد. چنانچه بدلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان ، عضویت داوطلب از سوی هیات مدیره پذیرفته نشود، متقاضی می تواند اعتراض خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح کند و تصمیمات مجمع در این مورد ، قطعی و لازم الاجرا است. 

ماده8 
شرایط تعلیق از عضویت یا سلب عضویت از اعضا: 
1-8- آرا، صادره از محاکم قضائی درباره محرومیت از حقوق اجتماعی عضو. 
2-8- تغییر شغل بنحوی که مغایر ماده 5 این اساسنامه باشد. 
3-8- عدم پرداخت حق عضویت با توجه به مواد 10و11 اساسنامه . 
4-8- عدم رعایت مفاد اساسنامه . 

ماده9 
منابع ملی انجمن عبارتست از: 
1-9- ورودیه برای هرعضو جدید به مبلغ بیست میلیون ریال فقط برای یکبار دریافت می گرد. 

تبصره – ورودیه برای متقاضیان عضویت از شهرستانها 10 میلیون ریال می باشد. 
2-9- حق عضویت ماهیانه اعضاء که توسط مجمع فوق العاده تعیین می شود. 
3-9- کمک های مالی داوطلبانه اعضاء در حد توانایی و اختیار آنان . 

ماده 10 
کلیه اعضای انجمن موظفند هر ساله حق عضویت خود را به انجمن صنفی پرداخت و رسید دریافت نمایند. 

تبصره -1- دریافت و جمع آوری هرگونه کمک ، ورودیه و حق عضویت باید بموجب قبض های شماره دار صورت گیرد که به امضای رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار انجمن صنفی رسیده باشد. 

تبصره-2- مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اختیار دهد حق عضویت ورودیه هرسال را با توجه به نرخ رسمی تورم سال قبل که از طرف بانک مرکزی اعلام می شودافزایش دهد. 

تبصره -3- هیات مدیره انجمن صنفی نمی تواند منابع مالی انجمن را خارج از حدود مقرر در اساسنامه مصرف نماید. 

تبصره -4- حق عضویت دفاتر شهرستانی نصف حق عضویت دفاتر در تهران می باشد. 

ماده 11 
چنانچه هر یک ازاعضاء در مدت سه ماه دوم سال ( تا پایان شهریورماه ) بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نماید ازطرف خزانه داربه آنان کتبا اخطار می شود و در صورتی که حداکثر ظرف سه ماه پس ازاخطار، عضومورد اشاره اقدام به پرداخت حق عضویت ننماید ازعضویت د انجمن اخراج و قبول مجدد عضویت آنان مستلزم دریافت مفاصا حساب گذشته و تصویب هیات مدیره می باشد . 

تبصره – تشخیص موجه و یا غیر موجه بودن عذر اعضا با هیات مدیره است. 

فصل سوم ارکان انجمن صنفی 
ماده 12 ارکان انجمن صنفی عبارتست از : 
1-  مجمع عمومی           2- هیات مدیره            3- بازرسان 
ماده 13 
مجمع عمومی عالیترین رکن انجمن صنفی است که از اجتماع اعضاء حقیقی و حقوقی تشکیل می شود و دارای دو نوع اجلاس است. مجمع عمومی و مجمع عمومی فوق العاده . 
ماده 14 
مجمع عمومی عادی : این مجمع که یک بار در سال تشکیل می شود با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می یابد ودر صورتی که این حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله حداکثر یک ماه با حضور حداقل یک سوم اعضاء به رسمیت می رسد. چنانچه در مرحله دوم نیز حد نصاب حاصل نشود در مرحله سوم جلسه مجمع با حضور حداقل 5 برابر اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل و حداکثر به فاصله یک ماه تشکیل می گردد. 
تبصره1- تصمیمات مجمع عمومی عادی در مرحله اول با آراء حداقل نصف بعلاوه یک فرد حاضر معتبر می باشد. نصاب لازم برای تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی مرحله دوم و بعد از آن اکثریت نسبی آراء حاضرین است. 
تبصره2- در صورت استنکاف هیات مدیره از دعوت مجمع عمومی ، بازرسان می توانند راسا نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند . همچنین در صورت خودداری بازرسان از دعوت مجمع عمومی (حداکثر دو ماه پس از پایان مهلت هیات مدیره ) یک سوم از اعضاء می توانند نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند. 
ماده 15- وظایف مجمع عمومی عادی بشرح ذیل می باشد : 
1-15- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش هیات مدیره و بازرسان . 
2-15- بررسی و تصویب تراز نامه مالی انجمن . 
3-15- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان . 
4-15- تعیین روزنامه یا مجله کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های رسمی مربوط به انجمن . 
5-15- تعیین خط مشی انجمن صنفی . 
6-15- تصمیم گیری در مورد همکاری و یا ائتلاف با سایر تشکل های کارگری و کارفرمائی . 
7-15- شور و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه مسائلی که در دستور کار جلسه مجمع قرارد دارد مشروط بر آنکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد. 
ماده 16 – مجمع عمومی فوق العاده : 
این مجمع بنا به دعوت هیات مدیره یا بازرسان و یا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تشکیل می شود و اختیارات آن به شرح ذیل است : 
1-16- تغییر و اصلاح اساسنامه . 
2-16- عزل انفرادی یا اجتماعی اعضاء هیات مدیره و یا بازرسان . 
3-16- تغییر میزان ورودیه و حق عضویت ماهیانه اعضاء . 
4-16- تعیین محل مرکز اصلی انجمن ، تصویب تغییر آن و یا تفویض اختیار به هیات مدیره در این زمینه. 
5-16- تصویب الحاق به کانون و یا پایان دادن به همکاری با کانون و یا انجمن های صنفی دیگر. 
6-16- انحلال انجمن و انتخاب اعضای هیات تصفیه . 
ماده 17 
جلسات مجمع عمومی فوق العاده  با حضور دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداقل سه چهارم آراء حاضرین نافذ می باشد. 
تبصره 1- جلسات مجمع عمومی فوق العاده بار اول نصاب لازم را بدست نیاورد بار دوم بفاصله حداکثر 30 روز با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت سه چهارم آراء حاضرین نافذ و معتبر است . 
تبصره2- چنانچه مجمع عمومی فوق العاده بار دوم نیز نصاب را بدست نیاورد بفاصله حداکثر یک ماه با حضور پنج برابراعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل رسمیت می یابد و تصمیمات آن در این نوبت و همچنین دفعات بعد با سه چهارم آراء حاضرین و معتبر می باشد. 
ماده 18 
هیات مدیره و بازرسان می توانند در مواقع ضروری مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. 

تبصره1-  فاصله بین تاریخ انتشار آگهی دعوت و تشکیل مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده نوبت اول حداقل 20 و حداکثر 40 روز می باشد . آگهی های دعوت باید در روزنامه کثیر الانتشار تعیین شده و در مجمع عمومی درج گردد. 
تبصره 2- در صورتی که مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده در نوبت اول حد نصاب لازم را کسب نکند ، آگهی نوبت دوم حداکثر ظرف 10 روز بعد ازجلسه مذکور در روزنامه کثیر الانتشار چاپ می شود. برای دفعات بعد نیز همین مهلت مراعات می گردد. 
ماده 19 
اخذ رای در مجامع عمومی علنی است بجز در مواردی که در اساسنامه پیش بینی شده و یا نسبت به آن در مجمع عمومی اخذ تصمیم بعمل می آید. 
ماده20 
انتخاب هیات مدیره و بازرسان انجمن با رای کتبی و مخفی باید صورت گیرد. 
ماده 21 – ترتیب تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی به قرار ذیل است : 
1-21- مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک نائب رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع عمومی با رئیس هیات مدیره است ودرصورت عدم حضوررئیس هیات مدیره ، ریاست جلسه بعهده مسن ترین عضو هیات مدیره می باشد. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضای هیات مدیره یا کلیه آنها دردستورجلسه قراردارد، رئیس مجمع بین اعضای حاضردرجلسه با اکثریت نسبی انتخاب می شود. 
2-21- هرگاه در مجمع عمومی شور و اخذ تصمیم ودر موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نیابد ، هیات رئیسه مجمع با تصویب اعضاء می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که حداکثر از سه هفته تجاوز نکند تعیین نماید . تمدید جلسه نیاز بدعوت انتشار آگهی مجدد ندارد و نصاب لازم جهت رسمیت جلسه همان نصاب قبلی می باشد. 
3-21- از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تنظیم و به امضای هیات رئیسه مجمع می رسد . 
4-21- کلیه صورتجلسات ، فهرست اسامی حاضرین در مجمع ، اعلام نتایج انتخابات ، نسخ اساسنامه تصویبی و تاییدیه صحت انتخابات باید به امضای هیات رئیسه و یا در صورت نیاز هیات نظارت برسد. 
5-21- مجامع عمومی نماینده قانونی کلیه اعضاء بوده و تصمیمات آنها در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرین و غائبین نافذ می باشد. 
6-21- حضور در جلسات مجامع عمومی و فوق العاده مختص اعضای انجمن است . در صورتی که هر یک از اعضاء نتواند در جلسات مجامع مذکور شرکت کند، میتواند کتبا یک نفر دیگر را به نمایندگی از طرف خود معرفی نماید. 
تبصره- هیچ عضوی نمی تواند بیش از یک نماینده به مجمع معرفی کند و هیچ نمایند  ه ای نیز نمی تواند نمایندگی بیش از یک عضو را دارا باشد. در هر حال مجموع آراء یک نفر در مجمع اصالتا و وکالتا دارای دورای است . 
ماده 22 
هیات مدیره مسئول اداره امور انجمن و حفظ حقوق و منابع مشروع و قانونی اعضاء است. تعداد اعضاء اصلی هیات مدیره 7 نفر و تعداد  اعضاء علی البدل آن 2 نفر می باشد که برای مدت سه سال از بین اعضاء انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است. 
تبصره – تا تعیین هیات مدیره جدید ، کلیه مسولیت ها بعهده اعضای هیات مدیره قبلی می باشد. 
ماده 23 
اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات تشکیل می شود از بین خود یک نفررئیس ، یک نفرنائب رئیس و یک نفرخزانه دارانتخاب می کنند و ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای ، اسامی انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء و همچنین انجام تشریفات قانونی و صدور کارت شناسایی به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم می نمایند. 
تبصره1- هیات مدیره می تواند یک نفر را بعنوان دبیر از بین اعضاء یا خارج از اعضاء انتخاب کرده و قسمتی از وظایف خود را به وی تفویض نماید. 
تبصره 2- در صورتیکه دبیر انجمن از اعضای هیات مدیره نباشد ، می تواند در جلسات بدون حق رای شرکت نماید. 
تبصره3- هیچکس نمی تواند در بیش از یک انجمن عضو هیات مدیره یا بازرسان باشد. 
ماده 24 
جلسات هیات مدیره با حضورحداقل 5 نفررسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضرین معتبراست. 
تبصره 1- غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه و یا علل دیگری که مانع انجام وظیفه هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره باشد ، به منزله استعفا از سمت عضویت در هیات مدیره است و عضو یا اعضای علی البدل که به ترتیب بیشترین آراء را در مجمع عمومی کسب نمود ه اند جانشین عضو یا اعضای مستعفی می شوند. 
تبصره 2- تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر بر عهده هیات مدیره می باشد. 
ماده 25 
هیات مدیره مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از دریافت گواهی ثبت انجمن از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نسبت به افتتاح حساب یا حسابهائی به نام انجمن و با امضای مشترک رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار در یکی از بانکهای کشور اقدام ووجوه متعلق به انجمن را به حساب و یا حسابهای مزبور واریز نماید. 

ماده 26 
رئیس هیات مدیره با دبیر و خزانه دار مشترکا صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی وکلا مسئولان اداری و مالی انجمن می باشند و حفظ کلیه اموال و دارایی ها و اسناد و اوراق بهادار و دفاتر مالی بعهده آنان است. 
تبصره- کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضای رئیس هیات مدیره یا دبیر و مهر انجمن و کلیه اسناد مالی و اوراق رسمی و بهادار و قرار دادهای تعهد آور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشد با امضاء مشترک رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر است. 
ماده 27 
در صورت استعفا ، فوت و یا فقدان هر یک از اعضای هیات مدیره ، یکی از اعضای علی البدل با توجه به تقدم آراء جایگزین عضومزبور می شود. 
ماده 28    
هیات مدیره انجمن مکلف است حداقل سه ماه قبل از پایان دوره ، مجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت نماید. 
تبصره 1- داوطلبان واجد شرایط برای شرکت در انتخابات اعم از عضویت در هیات مدیره و یا بازرسی انجمن می توانند داوطلبی خود را جهت احراز صلاحیت در هیات مدیره ظرف مدتی که هیات مدیره تعیین می کند کتبا به دفتر انجمن اعلام نمایند . آغاز مهلت مذکور حداقل پانزده روز تا تاریخ برگزاری مجمع و پایان آن پنج روزقبل از تاریخ تشکیل مجمع است. هیات مدیره مکلف است پس ازپایان مهلت مذکور اسامی داوطلبان را به اطلاع اعضاء برساند. 
تبصره 2- چنانچه حداکثر شش ماه پس از پایان دوره به هر علتی تجدید انتخابات صورت نگیرد بازرسان مکلفند انحلال انجمن را به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سایر مراجع ذیربط اعلام نماید. 
ماده 29- وظایف و اختیارات هیات مدیره : 
1-29- اجرای مصوبات مجامع عمومی . 
2-29- حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء . 
3-29- افتتاح و یا بستن حساب در بانکها . 
4-29- خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول مشروط بر  آنکه جنبه انتفاعی نداشته باشد. 
5-29- حضور در محاکم قضایی و مراجع حل اختلاف به نمایندگی از سوی اعضاء و دفاع از حقوق آنان. 
6-29- انعقاد قرار دادهای دسته جمعی به نمایندگی از اعضاء با سایر تشکل های کارگری و کارفرمائی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و همچنین آئین نامه و اساسنامه انجمن های صنفی . 
7-29- استخدام و عزل و نصب کارمندان اداری . 
8-29- دعوت مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه . 
9-29- تهیه گزارش سالیانه برای ارائه به مجمع عمومی . 
10-29- تهیه و تنظیم تراز مالی و همچنین پیش بینی بودجه سال آتی جهت ارائه به مجمع عمومی . 
11-29- تدوین آئین نامه های داخلی . 
12-29- در صورت لزوم تعیین حق عضویت اعضاء بر اساس اختیار تفویضی مجمع عمومی فوق العاده . 
13-29- اعلام کتبی تشکیل جلسات مجمع عمومی حداقل 15 روز قبل از انعقاد جلسه به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی . 
14-29- تاسیس و تقویت شرکت های جانبی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضاء. 
15-29- تشکیل کمیسیون های تخصصی مورد نیاز و انتخاب اعضای آنها. 
کمیسیون های تخصصی بعنوان زیر مجموعه هیات مدیره انجمن صنفی در چار چوب این اساسنامه و آئین نامه مصوب هیات مدیره انجام وظیفه می نمایند و گزارش خود را بطور مستقیم به دبیر انجمن ارائه می کنند . برخی از کمیسیون های مورد اشاره به شرح زیر می باشد. ضمنا هیات مدیره می تواند کمیسیون ها را بر حسب نیاز حذف و یا اضافه نماید. 
- کمیسیون امور حقوقی . 
- کمیسیون طرح و برنامه ریزی .و آمار.
- کمیسیون بررسی شکایات و حل اختلافات. 
- کمیسیون بررسی و تدوین آئین نامه ها . 
- کمیسیون امور رفاهی . 
- کمیسیون تدارکات و پشتیبانی . 
- کمیسیون روابط عمومی . 
- کمیسیون تخصصی تورهای ورودی . 
- کمیسیون تخصصی تورهای خروجی . 
- کمیسیون تخصصی تورهای داخلی . 
- کمیسیون امور زیارتی . 
- کمیسیون امور ایثارگران و جانبازان . 
تبصره- شرح وظایف و حدود اختیارات کمیسیون ها را هیات مدیره تصویب و به آنها ابلاغ می نماید. 
ماده 30 – وظایف رئیس هیات مدیره به قرار ذیل است: 
1-30- اداره جلسات هیات مدیره .  
2-30- دعوت اعضاء هیات مدیره به تشکیل منظم جلسات . 
3-30- نظارت بر حسن جریان امور انجمن صنفی . 
4-30- ابلاغ تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن جهت اجرا. 
5-30- انجام سایر مواردی که با توجه به اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد. 
ماده 31- دبیر انجمن ریاست امور دبیر خانه را عهده دار است و مسوول تشکیلات اجرائی می باشد. وظایف دبیر به شرح زیر است: 
1-31- استخدام یا بکار گماردن کارکنان اداری انجمن ودر صورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب هیات مدیره . 
2-31- انجام مکاتبات و نامه های اداری و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی انجمن. 
3-31- گشایش حساب جاری انجمن باتفاق خزانه دار و رئیس هیات مدیره در یکی از بانکهای مجاز و واریز وجوه انجمن به حساب مذکور و برداشت از آن. 
4-31- اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری و انجمن صنفی . 
5-31- نظارت بر تهیه صورتجلسات هیات مدیره . 
6-31- حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مالی و اداری و دفتر مشخصات کامل اعضای انجمن. 
7-31- تهیه وتنظیم کارت عضویت با امضای خود ورئیس هیات مدیره وخزانه دارو مهررسمی انجمن صنفی. 
8-31- امضای چک ها و اسناد و اوراق بهادار به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن در صورت تصویب هیات مدیره . 
9-31- دبیر در دوره فترت مکلف است مقدمات دعوت و تشکیل مجمع عمومی را برابر مقررات برای انجام انتخابات فراهم کند و چنانچه انتخابات مجدد حداکثر در فاصله شش ماه از پایان مدت اعتبار مسولان انجمن بعمل نیاید، می باید به اتفاق بازرسان انحلال انجمن را جهت تعیین تکلیف به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهد. 
ماده 32 
خزانه دار مسوول امور مالی انجمن است و امضای کلیه چکها و اسناد مالی و اوراق بهادار بر عهده او و رئیس هیات مدیره یا دبیر بوده و سایر وظایف به شرح زیر می باشد: 
1-32- اداره امور مالی انجمن ، تنظیم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابها. 
2-32- وصول و جمع آوری ورودیه ، حق عضویت ها و کمک های مالی در مقابل قبض رسید. 
3-32- تهیه و تنظیم دفاتر مخصوص مالی. 
4-32- تهیه و تنظیم تراز نامه انجمن صنفی جهت ارائه به هیات مدیره و بازرسان . 
5-32- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت ها . 
6-32- نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عملیات مالی . 
7-32- حفظ اموال منقول و غیر منقول ، وجوه و اسناد مالی انجمن. 
8-32- پیش بینی بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیات مدیره جهت برسی و تصویب. 
تبصره1- خزانه دار مکلف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرس یا بازرسان کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن را برای رسیدگی در محل انجمن در اختیار آنان قرار دهد. 
تبصره2- در صورت انقضای دوره هیات مدیره خزانه دار و رئیس هیات مدیره یا دبیر موظف خواهند بود امور مالی انجمن را تا قطعیت انتخابات مجدد کماکان اداره نمایند. 
ماده33
مجمع عمومی دونفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب می کند تا بر اساس وظایف خود عمل نمایند. انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.  
ماده 34- وظایف و اختیارات بازرس یا بازرسان : 
1-34- نظارت و رسیدگی به دفاتر ، اوارق و اسناد مالی و مراقبت در حسن جریان امور مالی . 
2-34- رسیدگی و گواهی گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی. 
3-34- رسیدگی به شکایات اعضاء و در صورت لزوم تهیه گزارش برای ارائه به هیات مدیره یا مجمع عمومی . 
4-34- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع در صورت لزوم بر طبق تبصره 2 ماده 14 
5-34- تهیه و ارائه گزارش عملکرد خود به مجمع عمومی. 
6-34- اعلام انحلال انجمن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مراجع ذیربط، درصورتی که بر اساس تبصره 2 ماده 28 اساسنامه هیات مدیره اقدام به تجدید انتخابات ننماید. 
ماده 35- شرایط انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان : 
1-35- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 
2-35- داشتن حداقل 35 سال تمام سن. 
3-35- نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد. 
4-35- اشتهار به حسن شهرت و امانت داری. 
5-35- دارا بودن حداقل 8 سال سابقه مدیریت عامل و یا عضو هیات مدیره درشخصیتهای حقوقی و مدیر( صاحب امتیاز) درشخصیتهای حقیقی در دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی . 
6-35- داشتن 5 سال سابقه عضویت دراین انجمن. 
7-35- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور. 
8-35- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم . 
9- 35- سهامدار دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی . 
ماده 36
در اجرای ماده 18 آئین نامه انجمن های صنفی و بمنظورثبت وآموزش اعضاء معادل پنج درصد حق عضویت سالانه دریافتی ازاعضاء به حساب اعلام شده ازطرف اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمانی شود. 

فصل چهارم انحلال و مقررات مربوط به آن 
ماده 37
مسوولان انجمن موظفند مدارک ، دفاتر و اسناد مورد نیاز وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند. 
ماده 38 – در موارد زیر انجمن منحل می گردد: 
1-38- براساس تصمیم متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده. 
2-38- براساس رای صادره از طرف مراجع قضائی. 
3-38- در صورت گذشت 6 ماه از پایان مدت اعتبار هیات مدیره و عدم تجدید انتخاب آن. 
تبصره – در صورت اقدام هیات ، بازرسان و یا یک سوم اعضاء برای دعوت مجمع عمومی ، مدت مربوطه ضرب الاجل مذکور در بند 3 ماده فوق منظور نمی شود. 
ماده 39 
از تاریخ انحلال انجمن اختیارات مسوولان خاتمه یافته و هیات تصفیه منتخب ( که از بین مسوولان یا اعضاء انتخاب می شود) امر تصفیه را بعهده می گیرد. بازرس یا بازرسان انجمن پس از انحلال ، عنوان ناظر تصفیه را خواهند داشت. مدت ماموریت هیات تصفیه از تاریخ انتخاب یک سال است. 
ماده 40 
انحلال انجمن موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرار داد پیمانهای دسته جمعی منعقده قبلی نمی باشد. 
ماده 41 
در صورت انحلال انجمن کلیه دارائیهای آن با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به تشکل کار فرمائی کانون تحویل می گردد. 
ماده 42
هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از کسب موافقت وزارت کار قابل اجرا می باشد. 
ماده 43 
سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع مقررات آئین نامه سازمان های کارفرمائی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دیگر مقررات مربوطه می باشد. 
این اساسنامه که در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/5/1385 اصلاح و تصویب قرار گرفت .  در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/3/5 مورد اصلاح و تصویب قرار گرفت. متن نهایی اساسنامه مصوب شامل 43 ماده و 29 تبصره می باشد. 

انتخاب قالب

انتخاب رنگ

انتخاب سایز

سبک فوتر

تصویر پشت زمینه