خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي احمد زاده

       
نام آژانس احمد زاده
کد آژانس 530 نام و نام خانوادگي مدير عامل یونس احمدزاده صدیقی
نام مدير فني - تاريخ عضويت در انجمن -
کد انجمن 2034    
شماره کد انجمن - نام کشور ایران
استان خراسان رضوی شهر خراسان رضوی
منطقه -    
بند الف A شماره مجوز الف -
تاريخ مجوز الف - بند ب B
شماره مجوز ب - تاريخ مجوز ب -
بند پ: P شماره مجوز پ -
تاريخ مجوز پ - قطار خیر
کد ياتا 33210332 شماره کد ياتا -
تاريخ عضويت در ياتا - موبايل

تلفن 2216660 فکس 2216663
وب سايت WWW.AHMADZADEHTRAVEL.COM ايميل AHMADZADEHTRAVEL@YAHOO.COM
نشاني مشهد،خیابان چمران،شماره 2/70
کدپستي 9137753371    
پرسنل    
خدمات آژانس , , ,

Agency Name

    YOUNES AHMADZADEH SEDDEUGHI Manager
    - Technical Manager

    -

address
Servicess

انتخاب قالب

انتخاب رنگ

انتخاب سایز

سبک فوتر

تصویر پشت زمینه