خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي تعطیلات

       
نام آژانس تعطیلات
کد آژانس 2304 نام و نام خانوادگي مدير عامل داود فرزانه
نام مدير فني - تاريخ عضويت در انجمن -
کد انجمن 1027    
شماره کد انجمن - نام کشور ایران
استان تهران شهر تهران
منطقه 1    
بند الف A شماره مجوز الف -
تاريخ مجوز الف - بند ب B
شماره مجوز ب - تاريخ مجوز ب -
بند پ: - شماره مجوز پ -
تاريخ مجوز پ - قطار بله
کد ياتا 33200215 شماره کد ياتا -
تاريخ عضويت در ياتا - موبايل

    -

تلفن 0212969 فکس 22735222
وب سايت WWW.holidayiran.ir ايميل office@holidayiran.ir
نشاني تجریش میدان قدس ابتدای خیابان شریعتی کوی ماهروزاده پلاک 11
کدپستي 1934633953    
پرسنل    
خدمات آژانس , , ,

, ,  

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی تعطيلات به عنوان یکی از پیشگامان عرصه توریسم و جهانگردی در کشور فعالیت

    HOLIDAY Agency Name
    DAVOOD FARZANEH Manager
    - Technical Manager

    Tehran, Tehran, Emam Khomeyni St, Iran

address
Servicess

انتخاب قالب

انتخاب رنگ

انتخاب سایز

سبک فوتر

تصویر پشت زمینه