جلسه معاون استاندار استان باتمان ترکیه ، فرماندار و شهردار و هـيات همراه با حضور رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي ايران و مديركل و معاون گردشگری استان تهران