موضوع جلسه : ـ برگرداندن کمیسیون همکاران به روال قبل ـ اعمال روش مناسب تری نسبت به افزایش ضمانت نامه های بانکی در حدی که همکاران در توانشان باشد